Praktijkregels van Tandartspraktijk Lienden

Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden in communicatie te voorkomen, heeft onze praktijk de volgende praktijkregels opgesteld:

1. Afspraken en behandelingen

 • Behandelingen worden uitgevoerd volgens afspraak.
 • Ernstige pijnklachten worden binnen 24 uur behandeld (met uitzondering van weekend- en/of feestdagen). Hiervoor hebben wij dagelijks vastgestelde tijdblokken gereserveerd. Voor uitgebreidere nazorg en/of het afmaken van een gestarte behandeling wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 • Er word tijdens een periodieke controle geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland.
 • In onze praktijk worden periodiek röntgenfoto’s genomen. In een normale situatie maken wij 1x per 3 jaar röntgenfoto’s. Afhankelijk van uw gebitssituatie kan er van deze termijn afgeweken worden. In geval van pijnklachten of bij het ontdekken van bijzonderheden, tijdens een periodieke controle, worden tussentijds ook foto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor het stellen van een juiste diagnose.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen, zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. Door het sturen van een herinnering attenderen wij u erop dat het tijd is om een afspraak te maken. Dit is een service, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.
 • Heeft u een afspraak en wilt u deze verzetten of annuleren dan dient u dit 24 uur van te voren aan ons door te geven. Indien u een afspraak op maandag heeft, dient u die afspraak uiterlijk op de vrijdag ervoor, voor 12:00 uur te annuleren/verzetten. Indien dit niet gebeurt, zijn wij gerechtigd de door ons gereserveerde tijd en onkosten in rekening te brengen. De kosten kunnen oplopen tot 100% van de behandeling. Wanneer het regelmatig voorkomt dat u uw afspraak niet nakomt, kan uitschrijving worden overwogen.
 • Bij het missen of te laat komen bij uw eerste consult wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U kunt een nieuwe afspraak maken als deze nota is voldaan.
 • Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw periodieke controle ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier geen reactie op geven dan volgt eventueel uitschrijving van de praktijk.
 • Wij verwachten van onze patiënten dat zij zich persoonlijk inzetten en alle medewerking verlenen om zo een gezonde situatie in de mond te bereiken en te behouden.2. Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt. Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.
 • Beveiliging van de gegevens De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistente of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.
 • Bewaartermijn De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.
 • Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.
 • Recht op verwijdering en vernietiging De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.3. klachten en second opinion

 • Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klachten dient u in eerste instantie te melden aan de receptie (informatiefolder staat op de balie). Wij streven ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent over onze oplossing kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen. U stuurt, in dat geval, een aangetekende brief naar de praktijk. Of u meldt zich bij de officiële klachtencommissie van het KNMT (www.knmt.nl) of bij Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Kijk op onze site voor meer informatie omtrent klachtenregeling.
 • Het aanvragen van een second opinion is altijd mogelijk. Een second opinion houdt in dat er een consult plaatsvindt bij een andere tandarts binnen of buiten onze praktijk. Tijdens dit consult vindt er een onderzoek plaats en wordt indien gewenst missende informatie verzameld (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een pocketstatus). De tandarts mag, in het geval van een second opinion, geen behandeling uitvoeren. Gebeurt dit wel, dan is de betreffende tandarts in overtreding met de geldende beroepsregels en kan de garantie van de behandeling niet worden overgenomen door uw eigen behandelaar. De besproken problematiek en bevindingen worden altijd schriftelijk overlegd met uw eigen tandarts.4. Betalingen

 • Onze declaraties worden verwerkt door de firma Fa-med Medical Factoring. Fa-med zal uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u (voor een deel) onverzekerd blijkt te zijn, zult u de (rest)nota thuisgestuurd krijgen. U dient deze dan te voldoen middels de meegestuurde acceptgiro. Uw nota kunt u online inzien via de website van Fa-med: www.famed.nl Bij vragen over uw nota dient u contact op te nemen met Fa-med.
 • Als u liever een digitale nota, ontvangt kunt u zich via https://notavanfamed.nl hiervoor aanmelden. U ontvangt dan uw nota NIET meer per post maar deze wordt naar het opgegeven email adres gestuurd.5. Overige regels

 • Zodra u voor uw eerste afspraak bij ons bent geweest, staat u daadwerkelijk als patiënt ingeschreven. Indien u voor die tijd ernstige pijnklachten heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw vorige tandarts. Mocht dit door omstandigheden niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Tandartsenpost in Ede (0318 61 18 88).
 • Wilt u zo vriendelijk zijn ervoor te zorgen dat al uw oude tandartsgegevens vóór uw eerste afspraak naar ons toegezonden worden. Foto’s ouder dan twee jaar zullen opnieuw worden gemaakt, evenals een OPG (foto van de hele gebitssituatie).
 • Indien uw persoonlijke gegevens veranderen, (bijv. adres, telefoonnummer, e-mail, huisarts, verzekering) dient u dit aan onze receptie door te geven.
 • Indien uw gezondheidstoestand verandert (u bent bijv. onder behandeling gekomen bij een specialist, heeft (andere) medicijnen voorgeschreven gekregen, heeft een allergie ontwikkeld of bent zwanger), dient u dit bij uw bezoek aan uw behandelaar te melden.
 • Een tandarts kan, te allen tijde, taken delegeren aan een assistente of mondhygiënist(e) die daarvoor opgeleid is.
 • In de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan (m.u.v. blindegeleide-, en/of hulphonden).
 • Roken en eten/drinken zijn niet toegestaan in wacht-/behandelkamers.
 • Wanneer de praktijk gesloten is, of onbereikbaar blijkt, kunt u voor spoedeisende hulp bellen naar de Tandartsenpost in Ede via telefoonnummer: 0318 61 18 88
 • U ontvangt van ons een kostenbegroting/indicatie indien de kosten hoger zijn dan € 250,-. De begroting die u van ons krijgt, is gebaseerd op de huidige situatie en saneringsvorm.
 • De in deze prijsopgave genoemde prijzen zijn geldig gedurende een periode van 2 maanden na de datum van deze prijsopgave, na deze periode kunnen daaraan geen rechten meer worden ontleend. De zorgverlener is te allen tijde gerechtigd de prijsopgave schriftelijk in te trekken en/of te wijzigen, waaronder – maar niet beperkt tot – in het geval van tussentijdse wijziging van de tarieven die worden vastgespeld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de materiaal- en techniekkosten geldt dat de zorgverlener zich het recht voorbehoudt door leveranciers aan hem doorberekende prijswijzigingen aan de patiënt door te berekenen.

Afspraak maken

Dorpsstraat 30 Tel. (0344) 603636
4033EX  Lienden
E-mail: info@tandartspraktijklienden.nl

Openingstijden praktijk

 • Maandag 7.30 - 16.30 uur
 • Dinsdag 7.30 - 16.30 uur
 • Woensdag 7.30 - 16.30 uur
 • Donderdag 7.30 - 16.30 uur
 • Vrijdag 7.30 - 16.30 uur
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

Bereikbaarheid praktijk